Christen Gymnasiasten Bond

LeerlingenverenigIng
Marnix Gymnasium

Soosstatuten

1) Deze statuten zijn in de wij-vorm geschreven. Wanneer er in dit statuut wij of ons gebruikt is, wordt hier de Christen Gymnasiasten Bond (CGB ), te Rotterdam, mee bedoeld. Met gasten wordt een ieder bedoeld die participeert in de door de CGB georganiseerde feesten. Introducés zijn gasten, die door een lid van de CGB geïntroduceerd zijn. Alle gasten zijn verplicht zich aan deze statuten te houden.

2) Leerlingen kunnen enkel kaarten kopen op vertoon van hun CGB Pas.

3) Indien niet anders aangegeven dienen de leerlingen van klas 1 om 23:30 uur het feest te verlaten.

4) Het nuttigen van zwak alcoholische dranken is slechts toegestaan aan degenen die in het bezit zijn van een zogeheten ' alcohol bandje'. Deze worden alleen verstrekt aan personen die, middels een geldig identiteitsbewijs, kunnen aantonen 16 jaar of ouder te zijn.

5) Wanneer iemand die onbevoegd is om alcohol te nuttigen met alcohol gesignaleerd wordt, zal al naar gelang de ernst van de situatie door het bestuur van de CGB een sanctie worden opgelegd. Deze kan variëren van een vermaning, verwijdering van het feest tot schorsing voor een of meerdere volgende feesten.

6) Introducés zijn welkom, mits zij een kaartje in de voorverkoop hebben gekocht. De voorverkoop zal op school plaatsvinden. De naam en school van de introducé alsmede de naam van het lid dat de introducé meeneemt zullen worden genoteerd. Mochten er problemen met de introducé ontstaan dan zal de introducerende (lid van de CGB ) fungeren als contactpersoon. Bij ernstige misdragingen van een introducé kan een lid zijn introduceerbevoegdheid kwijtraken.

7) Zowel leden als introducés zijn verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

8) De locatie wordt door de CGB afgehuurd voor de gehele avond. Indien niet anders aangegeven zal de toegang in ieder geval tot 23:45 uur mogelijk zijn, daarna kan het bestuur eventueel beslissen om de deur open te houden, of te sluiten.

9) De CGB behoudt zich het recht voor mensen te weigeren. Bij weigering of verwijdering wordt geen geld gerestitueerd.

10) Diefstal is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gestolen of vermiste goederen. Er zullen bij elk feest borden worden opgehangen, die vermelden dat de CGB niet aansprakelijk is voor schade aan goederen of vermissing van goederen.

11) Wij proberen het geweld in de gaten te houden en het zoveel mogelijk te voorkomen. Met de beveiliging van de accommodatie in kwestie zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het toezicht en de veiligheid. Meer dan dit ligt niet binnen onze macht. Derhalve kunnen wij geen garanties bieden met betrekking tot het uitblijven van geweld. Uiteraard zijn wij daaromtrent in geen enkel geval aansprakelijk.

12) Er wordt gestreefd naar een acceptabel geluidsniveau, dit ter beoordeling van het bestuur van de CGB.

13) Gebruik van soft- en harddrugs tijdens schoolfeesten is ten strengste verboden. Op straffe van verwijdering en schorsing.

14) Het is de verantwoordelijkheid van de leden hun introducés op de hoogte te stellen van de door de CGB opgestelde regels.

15) De CGB is te allen tijde bevoegd één of meerdere van de hierboven genoemde statuten eenmalig of voor onbepaalde tijd te wijzigen, mits deze tijdig en duidelijk worden verkondigd aan de leden.

Balkonbeleid

1. Het is strikt verboden om als niet-bestuurslid in het desbetreffende bestuursjaar het balkon te betreden. 
2. Wanneer er sprake is van kaartverkoop van een van de Avonden of een schoolfeest, is het voor een lid toegestaan om het balkon te betreden, mits dit lid enkel een kaartje koopt. Het is verboden voor een lid om zich recreatief op te stellen op het balkon.